Privacyverklaring

Privacyverklaring
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Stichting Vrienden van de Travalje
Hallsteinhof 14
4463 GN Goes

De Stichting Vrienden van de Travalje verkrijgt de persoonsgegevens van uzelf, en of gegevens die u aan ons verstrekt via website, email, telefoon.

Persoonsgegevens
De Stichting Vrienden van de Travalje verwerkt de volgende persoonsgegevens:
– Namen en adresgegevens

Doeleinden
De Stichting Vrienden van de Travalje verwerkt deze gegevens voor diverse doeleinden, zoals:
– Het invulling geven aan het fungeren als stichting volgens de statuten van de stichting in het algemeen, en verder.
– Het onderhouden van contact.
– Het verrichten van administratieve handelingen.
– Het innen van donaties.
– Nakoming van de wettelijke verplichtingen.

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de grondslag van de Stichting Vrienden van de Travalje, dan wel te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verstrekken binnen de Stichting Vrienden van de Travalje
Persoonsgegevens van donateurs worden alleen kenbaar gemaakt binnen het bestuur.

Verstrekking aan derden
Persoonsgegevens van donateurs worden niet verstrekt aan derden. Wel kan er in geval van subsidieaanvragen namen zonder adresgegevens aan betreffende subsidieverstrekkers worden verstrekt. Te denken valt dan aan gemeentes binnen onze regio.

Doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER
Indien uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt, (De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) zijn daarvoor passende waarborgen getroffen.

Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen indien gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
De Vrienden van de Travalje zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dat berekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn de betreffende doelen te bereiken. Bij opzegging donateurschap wordt deze geschrapt uit de donateurslijst.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft de Stichting Vrienden van de travalje beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten
U heeft het recht om Vrienden van de Travalje een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Stichting Vrienden van de Travalje
Hallsteinhof 14
4463 GN GOES

Als u een klacht heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens door Stichting Vrienden van de Travalje laat dit vooral aan ons weten.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze verklaring is voor het laatst aangepast 1 oktober 2018

De Stichting Vrienden van de Travalje kan deze verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring af en toe te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.